Werkt u nog niet met de nieuwste versie? Neem contact met ons op!

 

Versie 7.22 (juli 2017)

In/Vanaf deze versie:

 • Zijn nieuwe iconen toegevoegd die afhankelijk zijn van de applicatie.

 • Kan per administratie een image getoond worden in de menubalk

 • Kan per gebruiker een image getoond worden in de menubalk.

 • Is het zoeken van velden bij het toevoegen sterk verbeterd.

 • Kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03.

 • Kunt u gebruik maken van de nieuwe bestandsdefinitie van PAIN.008.001.02 ten behoeve van incasso's.

 • Kunt u creditfacturen op herinneringen afdrukken volgens de herinneringsstatus.

 

Versie 7.23 (december 2017)

In/Vanaf deze versie:

 • Kunt u aan een grootboekrekening een standaard kostenplaats/kostendrager koppelen.

 • Kunt u een gewenste verwerkingsdatum aan een betalingsbestand toevoegen.

 • Worden documenten die gekoppeld zijn in het inkomend factuurregister ook getoond in financieel.

 • Kan bij het toevoegen van kostenplaatsen/kostendragers aan de budgetverdeling meervoudig geselecteerd worden.

 • Kunnen vaste boekingen via centrale stamgegevens onderhouden worden.

 • Wordt de grootboekrekening in een nieuwe regel in een memoriaal-, kas-, bank-, en giroboek gevuld met de grootboekrekening uit de voorgaande.

 • Kan de ICP-aangifte geëxporteerd worden in een nieuw XBRL formaat.

 • Kan de BTW aangifte geëxporteerd worden in een nieuw XBRL formaat.

 • Kunt u een boeking bewerken vanaf de debiteuren-, crediteuren- of grootboekkaart.

 • Is het registratie grootboekschema (RGS) beschikbaar.

 • Zijn de instellingen voor herinneren verplaatst naar de financiële instellingen.

 • Wordt ook Progress OpenEdge versie 11.7 ondersteund.

 • Wordt iedere wijziging in het artikelbestand in het logboek opgenomen.

 • Kunt u aangeven dat stamgegevens vanuit de workflow gefiatteerd moeten worden voordat deze gebruikt kunnen worden.

 • Is een standaard overzicht van de wijzigingen van instellingen toegevoegd.

 • Is een standaard overzicht van de wijzigingen van rollen toegevoegd.

 • Is een standaard logboek overzicht van de wijzigingen van gebruikers per rol toegevoegd.

 • Is een standaard logboek overzicht van de wijzigingen van Data-autorisatie toegevoegd. 

 • Is een standaard logboek overzicht van de wijzigingen van gebruikersgroepen toegevoegd.

 • Is een standaard logboek overzicht van de wijzigingen van gebruikers per groep toegevoegd.

 • Is een standaard logboek overzicht van de wijzigingen van menurechten toegevoegd.

 • Kunt u het onderhouden van factuurcodes toevoegen aan data-autorisatie.

 • Kunt u verplicht stellen dat nieuwe of gewijzigde stamgegevens via de werkstroom gefiatteerd moeten worden.

 • Kunt u in zoekschermen 1 of meer sorteervolgordes aangeven.

 • Kunt u bij de formulieren die per e-mail verstuurd worden ook een Cc en Bcc versturen.

 • Kunt u een bijlage meesturen met facturen die per e-mail verzonden worden.

 • Kunt u een factuurcode voor creditfacturen koppelen aan een factuurcode.

 • Kunt u een 'Staafdiagram widget' toevoegen aan een workspace.

 • Kunt u een 'Totaal widget' toevoegen aan een workspace.

 • Staat de kolom header vast in het scherm in overzichten en zoekschermen.

 • Kunt u in de WebUI de kolombreedte met de muis aanpassen.

 • Is het onderhoud van een werkstroom meer gebruikersvriendelijk.

 • Toont de teller-widget een stapel te verwerken items.

 • Kunt u een andere fontgrootte ingeven dan het zoekscherm toont in het onderhoud van PDF lay-outs.

 • Kunt u transacties van debiteuren/crediteuren automatisch verrekenen (Matchen).

 

Versie 7.24 (april 2018)

In/Vanaf deze versie:

 • Kunt vaste facturen verwijderen.

 • Kunt u dimensies in bulk verwijderen.

 • Kunt u eigenschappen in bulk verwijderen.

 • Kunt u ook dimensies vernummeren.

 • Kunt u documenten in bulk verwijderen.

 • Kunt u documenten per entiteit verwijderen.

 • Wordt MS Office 2010 niet meer ondersteund.

 • Kunt u velden van stamgegevens labelen als deze persoonlijke gegevens bevatten.

 • Kunt u een overzicht van geoormerkte gegevens van debiteuren, crediteuren en werknemers opvragen.

 • Kunt u een controlelijst van gelabelde (stam)gegevens opvragen en exporteren.

 • Kunt u geoormerkte gegevens een vervaldatum geven.

 • Kunt u op basis van geoormerkte gegevens en een vervaldatum persoonlijke gegevens automatisch (taakplanner) anonimiseren. Op basis van de gelabelde velden en de vervaldatum kunt u stamgegevens van debiteuren, crediteuren of projectmedewerkers samenvoegen.

 • Kunt u in documentcategorieën een vervaldatum aangeven.

 • Kunt u bij het onderhouden van een document op een entiteit de vervaldatum wijzigen.

 • Kunt u scenarioboekingen gebruiken in het BTW- memoriaal.

 • Wordt wsisa.dll niet meer ondersteund in combinatie met Progress OpenEdge 11.7.

 • Worden Progress OpenEdge 11.4 en 11.5 niet meer ondersteund.

 • Wordt MS SQL Server 2012 niet meer ondersteund.

 • Wordt bij verwerkingsfuncties een voortgangsindicator getoond.

 • Zijn sneltoetsen toegevoegd in de PDF-Editor.

 • Is een selectie rechthoek toegevoegd

 • Kunt u het Euro teken gebruiken in PDF Pay-outs.

 • Zijn de knoppen 'Alles selecteren'/'Alles deselecteren' vervangen door een checkbox.

 • Zijn de instellingen voor multi-dimensies verplaatst naar de administratieve instellingen.

 • Kunt u bestellingen afletteren met ontvangsten.

 • Heeft een bijlage in gemailde verkoopfacturen de bestandsnaam waaronder deze gekoppeld is in de verkoopfactuur.

 • Kunt u UBL-inkoopfacturen (SI) importeren.

 • Kunt u een factuur genereren vanuit de factuurhistorie.

 • Is er een controle op reeds aangemaakte creditfacturen.

 

Versie 7.25 (januari 2019)

In/Vanaf deze versie:

 • Wordt de omschrijving bij het automatisch boeken van een bankafschrift met een scenario aangevuld met de omschrijving uit het scenario.

 • Kunt u naast CSV ook tab gescheiden bestanden (TSV) importeren.

 • Is een nieuwe betaaldefinitie toegevoegd voor binnenlandse en buitenlandse betalingen.

 • Worden ook vooruitbetalingen getoond bij het aanmaken van een betaalbestand.

 • Wordt de PDF van een betaalspecificatie ook bewaard als deze is afgedrukt.

 • Wordt het totaalbedrag van structuurbetalingen (over meerdere administraties) direct getoond bij verrichten.

 • Kunt u BTW-codes vernummeren/samenvoegen.

 • Is betaalwijze 'Giro' verwijderd.

 • Kunt u een ontvangst bon per email versturen.

 • Kunt u bestellingen per email versturen.

 • Wordt codepage UTF-8 ondersteund.

 • Kunt u records selecteren via een subtotaal.

 • Is er een nieuwe manier van afletteren van openstaande posten voor debiteuren en crediteuren.

 • Kan de consistentiecontrole voor meerdere administraties tegelijkertijd opgestart worden.

 • Kunt u een standaard transitorekening definiëren in een transitomemoriaal.

 • Kunt u in een memoriaalboek het factuurnummer (Crediteur) toevoegen.

 • Zijn KVK-nummer, Organisatie-ID en DUNS nummer toegevoegd aan het onderhoud van crediteuren/debiteuren.

 • Kunt u de adrescode in de financiële instellingen wijzigen terwijl deze in gebruik is in bijvoorbeeld debiteuren.

 • Is er een tabblad voor debiteuren en crediteuren in de financiële instellingen.

 • Kunnen kostenplaatsen en kostendragers ook getoond worden in de overzichten van toekomstige afschrijvingen.

 • Wordt een PDF van een afgedrukte herinnering ook bewaard in de database.

 • Kunt u ook niet vervallen posten afdrukken op een herinnering.

 • Wordt de PDF van een incassospecificatie ook bewaard als deze is afgedrukt.

 • Zijn diverse WSM bestanden aangepast voor wat betreft de “pi_dscontext@” context.

 • Worden geen rechten meer toegekend als er nieuw menu-pad is toegevoegd.

 • Wordt Oracle 12c R2 ondersteund.

 • Kunt u creditfacturen automatisch afletteren.

 • Zijn elementen voor eigenschappen en documenten toegevoegd aan het XML-schema.

 • Is het mogelijk favorieten/tegels te exporteren/importeren.

 • Kunt u een nieuwe schemaholder voor Exact Synergy installeren.

 • Wordt een PDF van een afgedrukte factuur ook bewaard in de database.

 • Wordt een PDF van een afgedrukte orderbevestiging en pakbon ook bewaard in de database.

 • Kunt u verkoopfacturen ook selecteren op de kenmerkvelden.

 • Kunt u tegels vanuit een workspace openen in een nieuw venster of nieuw tabblad.

 • Wordt bij overige verwerkingsfuncties ook een voortgangsindicator getoond.

 • Wordt in de WebUI bij rapportages een voortgangsindicator getoond.

 • Worden in het onderhoud van PDF lay-outs de instellingen 'Volg raster' en het formaat van het raster bewaard.

 • Kunt u in het onderhoud van PDF lay-outs de coördinaten aanpassen.

 • Kunt u ook documenten exporteren bij o.a. boekingen of facturen middels XML.

 • Kunt u een documentenblob zoeken met de webservices.

 • Kunt u met webservices zoeken/selecteren op timestamp.

 • Is een de optie, windows1252, toegevoegd voor karakterconversie bij EDIS imports.

 

Versie 7.26 (juli 2019)

In/Vanaf deze versie:

 • Kunt u de restwaarde van een activum herzien.

 • Kunt u in diverse applicaties binnen EDIS selecteren op 'Aangemaakt: Gebruiker'.

 • Worden het huts-totaal type en het huts-totaal opgeslagen in de database.

 • Wordt bij het openen van een boekjaar de voortgang middels een indicator getoond.

 • Wordt bij het aanmaken van een bankrekening gecontroleerd of deze reeds gekoppeld is aan een andere debiteur/crediteur.

 • Wordt het veld 'Volgende' vaste facturen leeggemaakt als de einddatum verstreken is.

 • Is matching sterk verbeterd: Indien tegenrekening niet bekend is toch match. Indien debiteur nr. niet vermeld toch match (dat werkte voorheen ook maar dan moest tegenrekening bekend zijn). Indien debiteur nr. vermeld en factuurnr. niet maar bedrag uniek dan toch match.

 • Is de optie, windows1252, toegevoegd voor karakterconversie bij EDIS-imports.


Versie 7.27 (november 2019)

In/Vanaf deze versie:

 • Kan bij een EDIS import ook voor de karakterconversie Windows 1252 gekozen worden.

 • Wordt bij een EDIS import gecontroleerd of het te importeren bestand in codepage UTF-8 formaat aangemaakt is.

 • Kunt u scenarioboekingen ook via centrale stamgegevens onderhouden.

 • Kan in overzichten een documentenindicator voor herinneringen getoond worden.

 • Kan in overzichten een documentenindicator voor betaalbestanden getoond worden.

 • Wordt codepage UTF-8 ondersteund.

 • Kunnen facturen via PEPPOL verstuurd worden.

 • Kan in overzichten een documentenindicator voor incassobestanden getoond worden.

 • Kan in overzichten een documentenindicator voor bankafschriften getoond worden.

 • Kunt u de optie 'Rekening-courant' uitschakelen in het onderhoud van grootboekrekeningen.

 • Kunnen voor periodeverdeling verschillende tussenrekeningen voor verdeling naar de toekomst of het verleden gedefinieerd worden.

 • Is de performance bij het openen van een boekjaar verbeterd wanneer u met een SQL database werkt.

 • Kan een nieuw boekjaar als proef geopend worden.

 • Kan de volgorde van matchingsregels bij het automatisch boeken van bankafschriften zelf bepaald worden.

 • Wordt Progress Application Server for OpenEdge (PASOE) ondersteund.

 • Dient het verwijderen van een administratie bevestigd te worden.

 • Kunt u in rapporten gebruik maken van de formule text ( 'Date', "9999-99-99" ) voor iso-datumvelden (JJJJ, MM, DD).

 • Kan in het overzicht menurechten per gebruiker worden geselecteerd op 'Staat'.

 • Vanaf versie 7.27 van Exact Financials kunnen documenten die in een XML staan geïmporteerd.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok